Zaken geëindigd zonder straf of maatregel? Mail de redactie!

Advocaat recht op toegang tot cliënt voorafgaande aan politieverhoor.

Uitspraak Hoge Raad over de raadsman bij het politieverhoor .

De kern van de uitspraak van de Hoge Raad is dat een verdachte, voorafgaand aan het verhoor door de politie over een strafbaar feit, de gelegenheid moet hebben een advocaat te raadplegen. Vóór de aanvang van dat verhoor dient de verdachte op dat recht te worden gewezen.
Een verdachte heeft geen recht op aanwezigheid van een advocaat bij het politieverhoor zelf.
Als een verdachte tegenover de politie verklaringen heeft afgelegd zonder in de gelegenheid te zijn geweest met een advocaat overleg te plegen, zullen die verklaringen in de regel niet voor het bewijs mogen worden gebruikt.

Achtergrond


Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) te Straatsburg heeft in een aantal recente uitspraken geoordeeld dat het recht op een eerlijk proces was geschonden (art. 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)), doordat voor het bewijs gebruik was gemaakt van verklaringen die door de verdachte waren afgelegd toen hij zonder raadsman door de politie was verhoord.
Het gaat in het bijzonder om de uitspraak van het EHRM van 27 november 2008, het Salduz-arrest.

OM wederom in de fout door het niet wissen van geheimhoudersgesprekken.

In het onderzoek tegen twee (voormalige) sociaal werkers, die door het Openbaar Ministerie verdacht van belastingfraude, zijn telefoongesprekken afgeluisterd die de verdachten voerden met hun raadslieden.De afgeluisterde communicatie is bewaard ten kantore van de opsporende instantie. Een aanzienlijk deel van de gesprekken is vier jaar na dato nog steeds niet gewist. Van het deel dat wel is gewist, is niet duidelijk of dit op een afdoende wijze is geschied. Voorts is niet duidelijk wie gedurende de afgelopen vier jaar toegang heeft gehad tot de afgeluisterde gesprekken en of informatie uit de gesprekken mogelijk heeft bijgedragen aan het onderzoek tegen de verdachten. De rechtbank is van oordeel dat geenszins is uit te sluiten dat de afgeluisterde en niet tijdig gewiste communicatie tussen de verdachten en hun raadslieden informatie heeft opgeleverd die op de een of andere wijze van belang is geweest voor het opsporingsonderzoek. Het instellen van een onderzoek naar de inhoud van de afgeluisterde gesprekken, om zo te kunnen beoordelen of de verdachten door het niet tijdig wissen al dan niet in hun verdediging zijn geschaad, acht de rechtbank geen goede weg. Een dergelijk onderzoek kan immers alleen worden uitgevoerd, indien de rechtbank kennis neemt van de inhoud van de gesprekken met de geheimhouders. Het is echter juist door deze kennisneming dat de geheimhouding zal worden geschonden.

Gelet op het grote belang van het geheim blijven van gesprekken met geheimhouders acht de rechtbank dit principieel onjuist.

Om die reden verklaart de rechtbank het openbaar ministerie niet-ontvankelijk.  

Advocaat Arthur van der Biezen ten onrechte verdachte

NRC 18 februari 2009

Advocaat niet betrokken bij heling kunst 

Naam Van der Biezen gezuiverd

De Bossche advocaat Arthur van den Biezen is ten onrechte beticht van heling. De deken oordeelt dat er geen aanleiding was voor justitie om de advocaat als verdachte aan te merken.

Rotterdam, 18 febr.

Advocaat Arthur van der Biezen uit Den Bosch heeft niets te maken gehad met de heling van vijf zeventiende-eeuwse schilderijen die in 2002 uit het Frans Halsmuseum werden gestolen. Tot die conclusie komt de deken van het arrondissement Den Bosch, Henk van Dijk. De deken is kritisch over de rol van justitie: er was volgens hem destijds geen enkele goede reden om de advocaat als verdachte aan te merken.De advocaat in kwestie werd in 2006 door een cliënt gevraagd om te bemiddelen bij de overdracht van de gestolen doeken. Daarna kwam hij zelf bij justitie in beeld als verdachte. De strafzaak tegen hem werd in oktober vorig jaar geseponeerd.De deken in Den Bosch had de zaak in onderzoek genomen omdat hij vond dat enkele vragen nog niet goed waren onderzocht. Zo beriep Van der Biezen zich op zijn verschoningsplicht en wilde hij niks zeggen over vertrouwelijke gesprekken met zijn cliënt. De deken stelt dat hij zijn onderzoek ook deed in het belang van de advocaat zelf, omdat diens goede naam in het geding was.De deken concludeert dat Van der Biezen „zich in alle opzichten heeft gedragen zoals een behoorlijk advocaat betaamt”. Het „siert” hem dat hij zich gehouden heeft aan zijn geheimhoudingsplicht tegenover zijn cliënt, terwijl hij zichzelf van alle blaam had kunnen zuiveren door wel te spreken, aldus de deken.Van der Biezen heeft destijds, toen zijn cliënt hem benaderde over de schilderijen, de toenmalige deken van het arrondissement daarvan op de hoogte gesteld en verscheidene collega-strafrechtadvocaten geraadpleegd, van wie sommigen hetzelfde hadden meegemaakt.Nadien werd Van der Biezen zelf door justitie als verdachte aangewezen, op basis van een afgeluisterd voicemailbericht en een telefoongesprek met zijn cliënt. Daaruit bleek dat hij in het bezit was van een geheugenstick met foto’s van de gestolen schilderijen. Justitie trok hieruit vervolgens de conclusie dat de advocaat voor zijn cliënt besprekingen voerde met potentiële kopers.De politie heeft ook geprobeerd hem in de val te laten lopen. Zijn cliënt en een tweede man – naar later bleek een undercoveragent die zich voordeed als potentiële koper van de schilderijen – boden hem op zijn kantoor geld aan. Advocaat Van der Biezen weigerde het geld in ontvangst te nemen.De deken hoopt dat de naam van Van der Biezen, die al twintig jaar als strafrechtadvocaat werkt en geregeld in grote zaken optreedt, nu volledig gezuiverd is.De gestolen schilderijen, die een gezamenlijke waarde vertegenwoordigen van 3 miljoen euro, werden vorig jaar bij een inval op een landgoed in Den Bosch teruggevonden. Ze bleken behoorlijk beschadigd. Drie verdachten werden opgepakt, één van hen werd later weer vrijgelaten.Het belangrijkste gestolen werk was een paneel van Adriaen van Ostade, De tevreden drinker, uit de collectie van het Frans Hals Museum in Haarlem. Een ander gestolen schilderij, ook van Van Ostade en getiteld De kwakzalver (1648) was een bruikleen van het Instituut Collectie Nederland.De dieven hadden daarnaast een werk van Jan Steen meegenomen, eveneens genaamd De kwakzalver. Dit paneel was een bruikleen uit een particuliere collectie. De twee resterende ontvreemde werken waren gemaakt door leerlingen van Van Ostade. 

—————————————————————————-

NU.nl

 

‘Advocaat onterecht verdacht van heling’

Uitgegeven:

17 februari 2009 20:38
Laatst gewijzigd: 17 februari 2009 20:38
 

 

DEN BOSCH - Justitie heeft advocaat Arthur van der Biezen ten onrechte aangewezen als verdachte van betrokkenheid bij de heling van vijf schilderijen die in 2002 uit het Frans Hals Museum in Haarlem werden gestolen.  

Er was daarvoor geen aanwijzing.Tot die conclusie komt deken Henk van Dijk van het arrondissement Den Bosch na onder meer de bestudering van de processtukken. 

Van der Biezen heeft zich in alle opzichten gedragen als een ‘voorbeeldig’ advocaat en er is geen reden een tuchtklacht tegen hem in te dienen, laat Van Dijk dinsdag weten. 

Geschrokken 

De deken pleit de raadsman volledig vrij en reageerde vooral geschrokken op de werkwijze van justitie. Volgens hem heeft een undercoveragent zelfs geprobeerd de advocaat ‘in de val te lokken’. Dat mislukte.Uit het dekenonderzoek blijkt dat verdachte Ron de V. Van der Biezen eind 2006 benaderde voor bemiddeling bij de overdracht van de schilderijen. 

Heling 

De advocaat informeerde de toenmalige deken. Op zijn advies raadpleegde Van der Biezen vier collega’s met vergelijkbare ervaringen.Het vermoeden van schuld aan de heling bestond in mei op basis van een afgeluisterd voicemailbericht en telefoongesprek met Ron de V.Daaruit blijkt dat de advocaat in het bezit was van een geheugenstick met foto’s van de gestolen schilderijen. Justitie concludeerde dat Van der Biezen voor zijn cliënt besprekingen voert met potentiële kopers. Deken Van Dijk verwerpt die conclusie. 

 

In de val lokken 

Later probeerde de politie de advocaat in de val te lokken, stelt Van Dijk.De undercoveragent en de verdachte wilden hem op zijn kantoor geld overhandigen dat door de politie ter beschikking was gesteld. Van der Biezen weigerde het geld echter in ontvangst te nemen. 

Seponeren 

Justitie seponeerde de strafzaak tegen de advocaat eind oktober, maar bleef er dinsdag bij dat de verdenking terecht was ontstaan. ”Er waren absoluut nog meer aanwijzingen”, zei persofficier van justitie Mariska Wijnbelt in een reactie.Van der Biezen reageerde dinsdag blij op de uitkomst van het onderzoek. Zijn advocaat Stijn Franken liet weten dat er schade is geleden door de onterechte beschuldiging en publiciteit. De advocaten overwegen een claim tegen de Nederlandse staat.

© ANP