Zaken geëindigd zonder straf of maatregel? Mail de redactie!

Vrijspraak voor lekkende politieagenten.

Feiten:
Het dossier bevat een aantal feiten en omstandigheden die in samenhang met elkaar voldoende aanleiding hebben gegeven tot de verdenking dat verdachte en zijn medeverdachten betrokken zijn geweest bij schending van hun ambtsgeheim in de vorm van lekken van politie-informatie.
Zo is het allereerst opmerkelijk dat verdachte contacten is blijven onderhouden met een voormalig collega die midden jaren negentig betrokken is geweest bij een poging om hem te corrumperen. Verder is de wijze waarop door tussenkomst van zijn broer, verdachte afspraken maakte met medeverdachte duidelijk gericht geweest op het voorkomen van vaststellen van deze contacten voor het geval de telefoon van zou worden getapt. De uitleg voor deze gang van zaken is allesbehalve overtuigend te noemen.
Het dossier bevat bovendien een aantal momenten waarop verdachte vrijwel onmiddellijk of korte tijd nadat hij op de hoogte is geraakt van vertrouwelijke politie-informatie via direct contact dan wel door tussenkomst van zijn broer telefonisch contact zoekt met een medeverdachte die op zijn beurt kort nadat hij heeft gesproken met medeverdachte X. contact opneemt met een persoon die in de media wordt genoemd als handlanger en advocaat.
Deze feiten en omstandigheden geven zonder meer te denken, doch zijn zonder aanvullend bewijs onvoldoende om te komen tot een bewezenverklaring van hetgeen is telastegelegd.
Oordeel rechtbank:
De rechtbank heeft geoordeeld dat alle tapgesprekken en opnames vertrouwelijke communicatie tussen genoemde medeverdachte X.  en advocaat, ook die waarvoor door de rechter-commissaris een machtiging tot voeging aan de processtukken is verleend, van het bewijs dienen te worden uitgesloten .
De rechtbank heeft eveneens geoordeeld dat het gebruikte middel  onrechtmatig is geweest en dat de resultaten ervan van het bewijs dienen te worden uitgesloten.
De rechtbank heeft voorts de verhoren van de medeverdachte afgelegd tussen 16 en 20 januari 2006 van het bewijs uitgesloten, nu ten onrechte het vrije verkeer met de door hem gekozen raadsman is ontzegd.

Het OM eist een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar.

Uitspraak rechtbank:
Vrijspraak.